1. പരിചിൽ1

  1. അവ്യ.
  2. ഏറ്റവും
  3. ഭംഗിയായി
 2. പരിചിൽ2

  1. നാ.
  2. ദാനം, സമ്മാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക