1. പരിച്ഛന്ദം

    1. നാ.
    2. പരിവാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക