1. പരിച്ഛന്ന

    1. വി.
    2. പടർന്ന
    3. മൂടപ്പെട്ട, വസ്ത്രംധരിച്ച
    4. പരിവാരത്തോടുകൂടിയ
    5. ഒളിക്കപ്പെട്ട, വേഷം മാറിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക