1. പരിച്ഛിന്ന

    1. വി.
    2. മുറിക്കപ്പെട്ട
    3. പരിഹരിക്കപ്പെട്ട
    4. (അതിർത്തി)നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട
    5. ഖണ്ഡിതമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക