1. പരിച്ഛേദക

    1. വി.
    2. പരിച്ഛേദിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക