1. പരിച്ഛേദിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. നിശ്ചയിക്കുക
    3. വിഭജിക്കുക, മുറിക്കുക
    4. ഖണ്ഡിച്ചുപറയുക
    5. ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക