1. പരിച്ഛേദ്യ

    1. വി.
    2. പരിച്ഛേദിക്കപ്പെടത്തക്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക