1. പരിച്യുതി

  1. നാ.
  2. വീഴ്ച, വ്യതിചലനം
  3. ധർമഭ്രംശം
 2. പരിച്യുതി

  1. നാ.
  2. വ്യതിചലനം, വീഴ്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക