1. പരിജന്മാ(വ്)

    1. നാ.
    2. ചന്ദ്രൻ
    3. അഗ്നി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക