1. പരിജ്ഞ

    1. നാ.
    2. പരിജ്ഞാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക