1. പരിജ്ഞാനം

    1. നാ.
    2. പൂർണമായ അറിവ്
    3. പരിചയംകൊണ്ടുള്ള ജ്ഞാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക