1. പരിഞ്ഞ്

    1. നാ.
    2. വാൾപ്പിടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക