1. പരിണതം

  1. നാ.
  2. മൂലധനം
  3. കുത്താനായി കുനിയുന്ന ആന
  4. പാകം വന്നത് (കാലപ്പഴക്കത്താൽ പരിപാകംപ്രാപിച്ച ബുദ്ധിയും മറ്റും)
 2. പ്രണാദം

  1. നാ.
  2. ഒരു കർണരോഗം
  3. ഉറച്ച ശബ്ദം, അലർച്ച
  4. അനുരാഗം നിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന സീത്കാരാദി ശബ്ദം, ആനന്ദധ്വനി
 3. പ്രാണദം

  1. നാ.
  2. ജലം
  3. രക്തം
 4. പ്രണോദം

  1. നാ.
  2. നടത്തൽ, പ്രരണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക