1. പരിണതരവി

    1. നാ.
    2. സന്ധ്യാസമയത്തെ സൂര്യൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക