1. പരിണതൻ

  1. നാ.
  2. പരിപൂർണൻ
  3. പ്രായംചെന്നവൻ
  4. പഠിച്ചവൻ
  5. താഴാൻപോകുന്നവൻ
  6. കുത്താനായി കുനിയുന്ന ആന
 2. പ്രാണദൻ

  1. നാ.
  2. വിഷ്ണു
  3. വായു
  4. പ്രാണനെ പ്രദാനംചെയ്യുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക