1. പരിണദ്ധ

    1. വി.
    2. കൂട്ടിക്കെട്ടിയ
    3. വിസ്താരമുള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക