1. പരിണമനം

    1. നാ.
    2. പരിണാമം
  2. പ്രണമനം

    1. നാ.
    2. പ്രണതി, നമസ്കരിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക