1. പരിണമിക്കുക

  1. ക്രി.
  2. കുനിയുക
  3. രൂപാന്തരംപ്രാപിക്കുക, ക്രമമായി മാറുക
  4. ആയിത്തീരുക
  5. വയസ്സാവുക
 2. പ്രണമിക്കുക

  1. ക്രി.
  2. നമസ്കരിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക