1. പരിണയ(ന)ം

  1. നാ.
  2. വിവാഹം
 2. പ്രണയനം

  1. നാ.
  2. സ്നേഹം
  3. രചന
  4. പ്രണയിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക