1. പരിണഹനം

    1. നാ.
    2. ചുറ്റിക്കെട്ടൽ
    3. പൊതിയൽ
    4. ആവരണംചെയ്യൽ, മറയ്ക്കൽ
    5. മൂടുപടം ധരിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക