1. പരിണാമക

    1. വി.
    2. വ്യത്യാസം (പരിണാമം) വരുത്തുന്ന, ക്രമമായിമാറ്റുന്ന
  2. പാരിണാമിക

    1. വി.
    2. പരിണാമസംബന്ധിയായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക