1. പരിണാമി

    1. വി.
    2. പരിണാമത്തോടുകൂടിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക