1. പരിണാഹി

    1. വി.
    2. പരിണാഹമുള്ള (വളരെ വലിയ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക