1. പരിണിനീഷിത

    1. നാ.
    2. വിവാഹംചെയ്യാനായി ഇച്ഛിക്കപ്പെട്ടവൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക