1. പരിണേതാ(വ്)

  1. നാ.
  2. ഭർത്താവ്
 2. പ്രണേതാവ്

  1. നാ.
  2. ഗുരു
  3. നായകൻ
  4. കർത്താവ്
  5. ഗ്രന്ഥകാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക