1. പരിതപ്ത

    1. വി.
    2. ചൂടുപിടിച്ച
    3. ദുഃഖിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക