1. പരിതപ്തി

    1. നാ.
    2. പരിതാപം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക