1. പരിതാപം

    1. നാ.
    2. പശ്ചാത്താപം
    3. വലിയ ദുഃഖം
    4. അത്യധികമായ ദാഹം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക