1. പരിതോഷം

  1. നാ.
  2. അകമെയുള്ള സന്തോഷം, സംതൃപ്തി
 2. പരദേശം

  1. നാ.
  2. അന്യദേശം
  3. ശത്രുദേശം x സ്വദേശം
 3. പരദോഷം

  1. നാ.
  2. അന്യൻറെ കുറ്റം
 4. പ്രദേശം

  1. നാ.
  2. ദിക്ക്, സ്ഥലം
 5. പ്രദോഷം

  1. നാ.
  2. കുറ്റം
  3. ലഹള
  4. അസ്തമയസന്ധ്യ (ദോഷയുടെ - രാത്രിയുടെ - പ്രാരംഭകാലം, അസ്തമയത്തിനുമുമ്പ് മൂന്നേമുക്കാൽ നാഴികവരെയുള്ള ഒരു യാമം), ഒരു പുണ്യദിവസം, ത്രയോദശി
  5. പ്രകൃതിക്ഷോഭം
 6. പ്രാദോഷം

  1. നാ.
  2. പ്രദോഷത്തെ (സന്ധ്യയെ) സംബന്ധിച്ച, പ്രാദോഷിക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക