1. പരിത്യക്ത

    1. വി.
    2. പരിത്യജിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക