1. പരിത്യജിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. പാടെഉപേക്ഷിക്കുക, വിടുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക