1. പരിത്യാഗി

    1. നാ.
    2. സന്ന്യാസി
    3. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക