1. പരിത്യാജ്യ1

  1. വി.
  2. പരിത്യജിക്കത്തക്ക (തികച്ചും ഉപേക്ഷിക്കത്തക്ക)
 2. പരിത്യാജ്യ2

  1. നാ.
  2. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവൾ
 3. പരിത്യജ്യ

  1. അവ്യ.
  2. പരിത്യജിച്ചിട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക