1. പരിദരം

    1. നാ.
    2. ഒരു ദന്തരോഗം (പല്ലുകളുടെ മാംസം ചീഞ്ഞുപോകുന്നതു ലക്ഷണം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക