1. പരിദാഹം

    1. നാ.
    2. കഠിനവേദന, എരിച്ചിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക