1. പരിദേവക

    1. വി.
    2. പരിദേവിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക