1. പരിദേവി

    1. വി.
    2. കരയുന്ന, നിലവിളിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക