1. പരിധാനം

  1. നാ.
  2. ഉടുക്കുന്ന വസ്ത്രം, ഉള്ളുടുപ്പ്
  3. വസ്ത്രധാരണം
  4. (വായന) അവസാനിപ്പിക്കൽ
 2. പരിദാനം

  1. നാ.
  2. ഭക്തി
  3. കൈക്കൂലി
  4. കൈമാറ്റം (ഒന്നുകൊടുത്തു മറ്റൊന്നു വാങ്ങൽ)
  5. നിക്ഷേപം തിരികെ കൊടുക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക