1. പരിധായകം

  1. നാ.
  2. വേലി
  3. അതിര്
 2. പരിത്യാഗം

  1. നാ.
  2. പാടെ ഉപേക്ഷിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക