1. പരിധേയ

    1. നാ.
    2. ഉള്ളുടുപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക