1. പരിധർഷണം

  1. നാ.
  2. ആക്രമണം
  3. അവമാനിക്കൽ
 2. പ്രധർഷ(ണ)ം

  1. നാ.
  2. ആക്രമണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക