1. പരിപണിത

    1. വി.
    2. പരിപണനംചെയ്യപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക