1. പരിപതിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ചുറ്റിപ്പറക്കുക
    3. ചെന്നുവീഴുക, ചാടിവീഴുക
    4. എല്ലാദിക്കിലേക്കും ഓടുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക