1. പരിപാകം

    1. നാ.
    2. സാമർഥ്യം
    3. പൂർണത
    4. പക്വത
    5. അടക്കം, സമചിത്താവസ്ഥ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക