1. പരിപാകി

    1. നാ.
    2. തക്കവ, വിവരമുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക