1. പരിപാടി

    1. നാ.
    2. നടക്കേണ്ടകാര്യങ്ങൾ മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ എഴുതിതയ്യാറാക്കുന്ന പട്ടിക. ഉദാഃ സമ്മേളനത്തിൻറെ പരിപാടി, കാര്യപരിപാടി
    3. സ്വാധ്യായക്രമം
    4. അങ്കഗണിതം (ക്രമമായി സംഖ്യകളെയും അവകൊണ്ടുള ക്രിയകളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക