1. പരിപാതം

    1. നാ.
    2. പരിപതനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക