1. പരിപാലക

    1. വി.
    2. രക്ഷിക്കുന്ന, ഭരിക്കുന്ന, സൂക്ഷിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക