1. പരിപാല(ക)ൻ

    1. നാ.
    2. വിഷ്ണു
    3. പരിപാലിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക