1. പരിപീതകം

    1. നാ.
    2. കുങ്കുമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക